jdnasir.ac.ir
jdnasir.ac.ir
jdnasir.ac.ir
فرم درخواست شغل

پیوندها
 
 
 

 

گالری تصاویر
کتابخانه
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه «اف ام» ﮐﺸﻮر
آموزش نیوز « پایگاه اطلاع رسانی وقایع آموزشی کشور »

 

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﮫﺎد داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه «اف ام» ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺤﻘﻘﺎن جهاد داﻧﺸﮕﺎھﯽ واﺣﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ، ﭘﺮﻗﺪرت ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رادﯾﻮﯾﯽ FM ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮان 10 ﮐﯿﻠﻮوات طﺮاﺣﯽ وﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ، ﻣﻌﺎون ﭘﮋوھﺶ و ﻓﻨﺎوری جهاد داﻧﺸﮕﺎھﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ در زﯾﺒﺎﮐﻨﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، اظهارداﺷﺖ: ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، طﺮاﺣﯽ، ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی، ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺟﻮان اﯾﻦ ﻧﮫﺎد، ﺑﺪون ﮐﻤﮏ شرکت های ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﮐﭙﯽﺑﺮداری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ، آن ھﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ و ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮھﻮن ﻟﻄﻒ الهی، ﺗﻼش ﺑﯽوﻗﻔﻪ جهادگران ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ از
ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺮﺗﻮان داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ را ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر، ھﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎ دارد ازرﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﺮ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻨﻢ.
وی ﮔﻔﺖ: اﻣﺮوزه ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﯿﺪه اند ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﮐﺎرھﺎی ﺑﻪ ظﺎھﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺘﯽ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢھﺎ ﻋﺰم جهادگرانﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای طﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ازﺗﺠهیزات ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر راﺳﺦﺗﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺸﻮر از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ازﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ.
وی اﻓﺰود: ﺑﻪ دﻧﺒﺎل طﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﯾﮏ و دو ﮐﯿﻠﻮ وات FM در ﺳﺎﻟﮫﺎی 88 و89 و ﻧﺼﺐ آﻧها در اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﯿﺎز رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 90 طﺮاﺣﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهھﺎی ﯾﮏ و دو ﮐﯿﻠﻮ وات در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﮋوھﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﻧهاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﺎﯾﺘﺮھﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻮﻣﯽ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهھﺎی ﺗﻤﺎم ﻧﯿﻤﻪ ھﺎدی LDMOS ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ، ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ARM و ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺎرﺑﺮیﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻟﻤﺴﯽ واﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ از راه دور طﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. ﺗﺎﮐﻨﻮن 60 دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺗﺎ پایان ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
120 دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
 

 


 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی می باشد .

All Rights Reserved :: Copyright 2008 - 2019 ::